Handelsbetingelser

Jeg gør en dyd ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med mig – dette gælder både min kreative og grafiske kunnen samt levering, men gælder også det rent juridiske. Af selv samme årsag har jeg nedskrevet alle de ting du er enig med os i, når du handler med mig. Det meste giver sig selv og opfattes, i mine øjne, som helt almindelig god stil.Læs venligst vores handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte os på hej@frederikbalslev.dk, hvis der er noget du ikke er enig med mig i.

Formål

Disse betingelser fastlægger de specifikke vilkår der gælder levering af varer og services fra Frederik Balslev Holding ApS til kunder. Betingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale med Frederik Balslev Holding ApS. Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser uden varsel. Under løbende samt aktuelle samarbejder, vil ændringer skulle varsles, så kunden er opmærksom på at der er foretaget ændringer. Kunder der ikke længere får udført arbejde hos Frederik Balslev Holding ApS, vil ikke få besked.

Tilbud og aftale

Tilbud fra Frederik Balslev Holding ApS er gældende i 8 dage fra tilbuddets dato. En aftale er først indgået når Frederik Balslev Holding ApS har modtaget kundens accept. Dette skal ske skriftligt, enten fysisk eller via mail. Ordrebekræftelse på aftale/køb/bestilling/ordre fremsendes, såfremt kunden ønsker det.

Priser og betaling

Alle priser er eksl. moms - med mindre andet er anført i tilbudet/ordren.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende kurs i forhold til danske kroner. Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til at regulere prisen i tilfælde at kursudsving. Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til at ændre timetakster og materialepriser for fremtidige arbejdsopgaver. Frederik Balslev Holding ApS er berettiget til betaling for ekstraarbejde, som kan tilskrives følgende:
1. At det af kunden udleverede grundmateriale har været uegnet eller mangelfuldt.
2. At kunden ønsker ændringer efter at arbejdet er påbegyndt.
3. At kunden ønsker rettelser, der går ud over én korrekturgang.

Overskrides betalingsfristen, som er oplyst på faktura fra Frederik Balslev Holding ApS, forbeholder Frederik Balslev Holding ApS sig retten til at pålægge kunden rykkergebyrer og inkassoomkostninger. På en faktura fra Frederik Balslev Holding ApS er der 8 dages betalingsfrist efter en opgave er afsluttet.Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejdet, selvom den fulde ordre ikke er leveret til kunden. Er leveret materiale ubrugeligt, uden den resterende manglende levering, kræves ingen betaling fra kunden til Frederik Balslev Holding ApS.

A conto afregning

Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til a conto afregning hvis et projekt strækker sig over en længere periode.

Levering og forsinkelse

Hvis der er aftalt et leveringstidspunkt, vil leveringen af aftale/opgave/ordre finde sted på det aftalte tidspunkt, når produktet/arbejdet er færdigt. Såfremt at tidsplanen overskrides væsentligt er kunden berettiget til at hæve aftalen med Frederik Balslev Holding ApS. Væsentlig forsinkelse indtræder tidligst ved mere end 30 arbejdsdages afvigelse fra en aftalt frist. Kunden kan aldrig gøre forsinkelse gældende for produkter eller delleverancer som allerede er blevet leveret. Såfremt tidsplanen forrykkes grundet forhold, som Frederik Balslev Holding ApS ikke bærer ansvar for (herunder forsinkelser eller manglende levering fra underleverandører (hvis underleverandør er godkendt af kunden), forsinkelser hos kunden og kundens manglende medvirken), kan forsinkelser ikke medføre, at kunden tillægges misligholdelsesbeføjelser, herunder ophævelsesadgang.Forsinkes eller forhindres levering grundet force majeure, kan Frederik Balslev Holding ApS ikke holdes ansvarlig. Skulle en begivenhed som Frederik Balslev Holding ApS ikke bærer ansvaret for bevirke, at opfyldelse af Frederik Balslev Holding ApS leveringsforpligtelser fordyres, er Frederik Balslev Holding ApS ikke forpligtet til at gennemføre aftalen.

Ejendomsforbehold

Kunden opnår først brugsretten til fysiske eksemplarer af et produkt, når der sker fuld betaling til Frederik Balslev Holding ApS. Samtlige varer og produkter fra Frederik Balslev Holding ApS forbliver Frederik Balslev Holding ApS ejendom indtil andet er aftalt, og faktura/regning betalt. Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til at, efter brugsrettens overgang til kunden, at bruge fremstillet arbejde som reference i egen markedsføring.

Rettigheder

Alle rettigheder til grafik, layout, tekst, billeder og video, der helt eller delvist er fremstillet af Frederik Balslev Holding ApS eller Frederik Balslev Holding ApS samarbejdspartnere, tilhører Frederik Balslev Holding ApS. Dette gælder også selvom materialet er fremstillet ud fra instruks fra kunden og/eller tilpasset kundens ønsker og behov.

Såfremt kunden ønsker ejerskab, eksklusiv licens eller andre rettigheder til materialet, kræves en særskilt skriftlig aftale med Frederik Balslev Holding ApS herom. Kunden har kun brugsret i det omfang som fremgår direkte af parternes aftale.

Kunden har ikke ret til at få udleveret original redigerbare filer, udarbejdet helt eller delvist af Frederik Balslev Holding ApS på kundens bestilling, idet filerne indeholder dele af Frederik Balslev Holding ApS ejendom. Frederik Balslev Holding ApS er dog forpligtet til at opbevare filerne i 6 måneder efter arbejdets afslutning. Længere opbevaringstid kan aftales, dog kræves en skriftlig aftale med Frederik Balslev Holding ApS.

Ansvaret ophører hvis parterne (kunden og Frederik Balslev Holding ApS) indgår en særskilt aftale. Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner og lignende uanset med hvilken teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører de Frederik Balslev Holding ApS og må ikke uden Frederik Balslev Holding ApS godkendelse overlades til tredjemand.

Mangler

Frederik Balslev Holding ApS har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet, eller påpeget. Såfremt kunden selv tilvejebringer filer, papir eller andet til leveranden, hæfter Frederik Balslev Holding ApS ikke for fejl eller mangler, der hidrører fra disse.

Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden forpligtet til straks at reklamere herover.

Frederik Balslev Holding ApS er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid. Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisnedslag. Kunden accepterer, at der kan forekomme farveforskelle mellem det godkendte format og trykte medier, og sådanne kan aldrig udgøre en mangel.

Ansvar

Kunden er ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig og privatretlig henseende. Det understreges, at Frederik Balslev Holding ApS ikke af egen drift tager stilling til lovligheden af markedsføringstiltag af nogen art, uanset i hvilket omfang Frederik Balslev Holding ApS har medvirket til udformningen heraf.

Frederik Balslev Holding ApS tegner og udarbejder selv alle elementer fra bunden, men mindre andet er aftalt med kunden. I forbindelse med indkøb af rettigheder til grafiske elementer udefra, sikre Frederik Balslev Holding ApS at disse frit kan benyttes af kunden.

Frederik Balslev Holding ApS har intet ansvar for og fører ikke kontrol med kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Frederik Balslev Holding ApS har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Frederik Balslev Holding ApS, men som er overladt til denne af kunden med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Frederik Balslev Holding ApS har udført. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Frederik Balslev Holding ApS er berettiget til, uden varsel, at destruere produkter i Frederik Balslev Holding ApS besiddelse i tilfælde af mistanke om anstødelighed, ulovligheder eller rettighedskrænkelser. Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig i denne forbindelse retten til at videregive oplysninger om kunden til offentlige tredjemand eller myndigheder.

Opsigelse af aftale og/eller samarbejde

Både Frederik Balslev Holding ApS og kunden forbeholdes retten til at kunne opsige en aftale, eller et samarbejde, med 7 dages varsel. Er aftalens værdi på over kr. 10.000 DKK bedes varsling af opsigelse ske med 14 dages varsel. Dette grundet aftalens omfang.

Opsigelse af aftale/samarbejde fra kunden:
Kunden forbeholdes retten til at kunne opsige en aftale eller et samarbejde, ud fra ovenstående beskrivelse if.t. varslingsperiode, hvis Frederik Balslev Holding ApS ikke overholder bekræftet aftale mellem Frederik Balslev Holding ApS og kunden. Dette kan f.eks. være forsinkelser, eller mangler i leveret materiale. Læs mere on forsinkelser og mangler, ovenfor i disse betingelser.

Kunden kan ligeledes opsige en indgået aftale, inden arbejdets start, hvis kunden skulle fortryde. Dette skal ske skriftligt 24 timer inden arbejdets start. Er der allerede, fra Frederik Balslev Holding ApS side, indkøbt materiale i form at skrifttyper, billeder, video, tekst eller andet, dækker kunden 100% over disse omkostninger, og vil modtage faktura fra Frederik Balslev Holding ApS med det fulde beløb for omkostningerne.

Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til at modtage betaling for leveret arbejdet, selvom den fulde ordre ikke er leveret til kunden. Er leveret materiale ubrugeligt, uden den resterende manglende levering, kræves ingen betaling fra kunden til Frederik Balslev Holding ApS.

Opsigelse af aftale/samarbejde fra Frederik Balslev Holding ApS:
Frederik Balslev Holding ApS forbeholder sig retten til at opsige en aftale eller et samarbejde, hvis samarbejdet ikke fungerer eller kunden ikke overholder aftaler som betalingsfrist, aftaler, møder, leverance af materiale, etc. Ved opsigelse af aftale, leveres alt udført arbejde, samt brugsretten til det, fra Frederik Balslev Holding ApS til kunden.

Begrænset hæftelse

I tilfælde af forsinkelse, eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Frederik Balslev Holding ApS ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand. Frederik Balslev Holding ApS kan aldrig hæfte, under nogen omstændigheder, for et større beløb end som er betalt ved arbejdets udførelse.

Underleverandører

Frederik Balslev Holding ApS er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandøre(r).

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i Odense. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.

__________

Frederik Balslev Holding ApS
2200, København
CVR: 42026069
Mail: hej@frederikbalslev.dk